O študentskem delu

SPLOŠNO

Dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih lahko v času izobraževanja pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo (t.i. študentsko delo). Pravno podlago za opravljanje dela predstavlja ustrezno izpolnjena napotnica, izdana s strani posrednika z veljavno koncesijo.

Namen študentskega dela je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa spoznavanje morebitnih bodočih zaposlenih in prilagodljivo delovno silo za pokrivanje neobičajnih kadrovskih potreb. Torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas ali od časa do časa.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov na podlagi Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 55/16) od 1. 9. 2016 ne sme biti nižja od 4,53 evra. Bruto urna postavka velja za delo, opravljeno od 1. 9. 2016 dalje.

ŠTUDENTI IN DIJAKI

Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo tudi osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta ter državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole. To delo lahko opravljajo tudi študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko dijaki in študenti opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov samo, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Izpolnjevanje pogoja »statusa« dijaka in študenta posamezniki posredniku začasnega in občasnega dela dijakov in študentov izkažejo s potrdilom o vpisu, indeksom ali ustrezno dijaško ali študentsko izkaznico izobraževalnega zavoda. Ob tem pa izpolnijo in podpišejo tudi izjavo, da niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ob vpisu dijakov in študentov preveri tudi osebno identifikacijo dijaka ali študenta.

DELODAJALCI

Začasno in občasno delo dijakov in študentov se lahko pri delodajalcu opravlja samo na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Napotnica se izda v štirih izvodih. Ob pričetku dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni (podpisani ali žigosani) s strani posrednika in delodajalca, sicer napotnica ni veljavna. Dijak ali študent ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice.

Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta, seštevek teh ur, pa mora biti enak skupnemu številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta na napotnici.

Začasnost oziroma občasnost dela dijakov in študentov je bistven razlikovalni znak v razmerju do dela, ki ga pri delodajalcu na podlagi pogodb o zaposlitvi opravljajo delavci v delovnem razmerju. ZDR-1 v drugem odstavku 13. člena v primeru obstoja elementov delovnega razmerja (prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca) prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, razen če tako določa zakon. Kršenje te prepovedi ZDR-1 sankcionira kot prekršek.

Delodajalci morajo ob uporabi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ob predpisih na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti in o odškodninski odgovornosti ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1.

PRISPEVKI IN DAJATVE

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Od te vrste dela pa se prav tako plačujeta koncesijska in dodatna koncesijska dajatev. Prispevke in dajatve od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov obračuna in poravna posrednik ob izvedbi plačila dijaku in študentu.

Od zneska na napotnici se plačajo prispevki dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, na znesek na napotnici, pa delodajalci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %. Prispevke in dajatve obračuna in odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Informativni prikaz prispevkov in dajatev

Delež obremenitve Znesek
Zaslužek (osnova za prispevke)   100,00 €
DELODAJALEC
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 8,85 €
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,36 €
Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% 0,53 €
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki) 16,00% 16,00 €
Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi) 2,00% 2,00 €
DIJAK / ŠTUDENT
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 15,50 €
Izplačilo študentu 84,50 €
Strošek delodajalca 33,74% 133,74 €